تعرفه خطوط اختصاصی

همه ی پنل های tgfsms دارای چند شماره عمومی با پیش شماره های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ هستند که امکان ارسال پیامک انبوه و یا انفرادی را دارا میباشند، همچنین در tgfsms امکان سفارش خط های اختصاصی وجود دارد، خط های اختصاصی به صورت تصادفی و انتخابی هستند، هزینه کلیه خطوط تصادفی بر مبنای غیررند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند محاسبه میشود. جدول خطوط اختصاصی به شرح زیر میباشد:

 
 ردیف ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت (ریال)
۱
۱۵ ۵ غیر سفارشی ۷۸.۰۰۰
۲
۱۵ ۵ سفارشی ۷۸.۰۰۰
۳
۱۵ ۲۱۰۰۰ سفارشی ۷۰۸.۰۰۰
۴
۱۴ ۱ غیر سفارشی ۱۴۴.۰۰۰
۵
۱۴ ۱ سفارشی ۳۰۰.۰۰۰
۶
۱۴ ۳ غیر سفارشی ۱۶۲.۰۰۰
۷
۱۴ ۳ سفارشی ۱۶۲.۰۰۰
۸
۱۴ ۵ غیر سفارشی ۱۰۸.۰۰۰
۹
۱۴ ۵ سفارشی ۱۰۸.۰۰۰
۱۰
۱۴ ۲۱۰۰۰ سفارشی ۸۲۸.۰۰۰
۱۱
۱۳ ۱ غیر سفارشی ۳۷۸.۰۰۰
۱۲
۱۳ ۱ سفارشی ۷۲۰.۰۰۰
۱۳
۱۳ ۵ غیر سفارشی ۳۰۰.۰۰۰
۱۴
۱۳ ۵ سفارشی ۳۰۰.۰۰۰
۱۵
۱۳ ۲۱۰۰۰ سفارشی ۹۴۸.۰۰۰
۱۶
۱۲ ۱ غیر سفارشی ۷۲۰.۰۰۰
۱۷
۱۲ ۱ سفارشی ۱.۴۴۰.۰۰۰
۱۸
۱۲ ۲ غیر سفارشی ۱.۵۶۰.۰۰۰
۱۹
۱۲ ۲ سفارشی ۲.۷۶۰.۰۰۰
۲۰
۱۲ ۲ سفارشی نیمه رند ۳.۳۶۰.۰۰۰
۲۱
۱۲ ۲ سفارشی رند ۳.۹۶۰.۰۰۰
۲۲
۱۲ ۳ غیر سفارشی ۹۶۰.۰۰۰
۲۳
۱۲ ۳ سفارشی ۹۶۰.۰۰۰
۲۴
۱۲ ۵ غیر سفارشی ۷۲۰.۰۰۰
۲۵
۱۲ ۵ سفارشی ۷۲۰.۰۰۰
۲۶
۱۲ ۲۱۰۰۰ سفارشی ۱.۱۸۸.۰۰۰
۲۷
۱۱ ۱ غیر سفارشی ۱.۴۴۰.۰۰۰
۲۸
۱۱ ۱ سفارشی ۲.۷۶۰.۰۰۰
۲۹
۱۱ ۵ غیر سفارشی ۱.۴۴۰.۰۰۰
۳۰
۱۱ ۵ سفارشی ۱.۴۴۰.۰۰۰
۳۱
۱۰ ۱ غیر سفارشی ۱.۸۰۰.۰۰۰
۳۲
۱۰ ۱ سفارشی ۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۳
۱۰ ۲ غیر سفارشی ۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۴
۱۰ ۲ سفارشی ۵.۴۰۰.۰۰۰
۳۵
۱۰ ۲ سفارشی نیمه رند ۷.۸۰۰.۰۰۰
۳۶
۱۰ ۲ سفارشی رند ۱۱.۴۰۰.۰۰۰
۳۷
۱۰ ۳ غیر سفارشی ۱.۰۸۰.۰۰۰
۳۸
۱۰ ۳ سفارشی ۱.۰۸۰.۰۰۰
۳۹
۱۰ ۵ غیر سفارشی ۱.۸۰۰.۰۰۰
۴۰
۱۰ ۵ سفارشی ۱.۸۰۰.۰۰۰
۴۱
۱۰ ۲۱ سفارشی ۵۷۲.۰۰۰
۴۲
۱۰ ۲۶ سفارشی ۵۷۲.۰۰۰
۴۳
۹ ۱ غیر سفارشی ۲.۷۰۰.۰۰۰
۴۴
۹ ۱ سفارشی ۵.۴۰۰.۰۰۰
۴۵
۹ ۲ غیر سفارشی ۷.۸۰۰.۰۰۰
۴۶
۹ ۲ سفارشی ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴۷
۹ ۲ سفارشی نیمه رند ۱۰.۸۰۰.۰۰۰
۴۸
۹ ۲ سفارشی رند ۱۵.۶۰۰.۰۰۰
۴۹
۹ ۲ سفارشی خیلی رند ۵۷.۶۰۰.۰۰۰
۵۰
۹ ۵ غیر سفارشی ۲.۳۶۴.۰۰۰
۵۱
۹ ۵ سفارشی ۲.۳۶۴.۰۰۰
۵۲
۸ ۱ غیر سفارشی ۳.۶۰۰.۰۰۰
۵۳
۸ ۱ سفارشی ۷.۲۰۰.۰۰۰
۵۴
۸ ۲ غیر سفارشی ۱۵.۶۰۰.۰۰۰
۵۵
۸ ۲ سفارشی ۱۵.۶۰۰.۰۰۰
۵۶
۸ ۲ سفارشی نیمه رند ۱۷.۴۰۰.۰۰۰
۵۷
۸ ۲ سفارشی رند ۲۷.۶۰۰.۰۰۰
۵۸
۸ ۲ سفارشی خیلی رند ۶۶.۰۰۰.۰۰۰
۵۹
۷ ۱ غیر سفارشی ۳۹.۶۰۰.۰۰۰
۶۰
۷ ۱ سفارشی ۳۹.۶۰۰.۰۰۰
۶۱
۷ ۲۱ سفارشی ۲.۸۸۰.۰۰۰
۶۲
۷ ۲۶ سفارشی ۲.۸۸۰.۰۰۰
۶۳
۶ ۱ سفارشی ۶۸.۴۰۰.۰۰۰
۶۴
۶ ۲۱ سفارشی ۳.۴۸۰.۰۰۰